தோல் வியாதி

பாட்டி வைத்தியம் – 5

உங்களுக்கு இந்த நோய்கள் வந்தால், பாட்டி வைத்தியம் எனப்படும் நாட்டு மருந்துகளை பயன்படுத்தி குணம் அடையலாம்.... 1. மூக்கடைப்பு இரவில் மூக்கடைப்புக்கு மின் விசிறியின் நேர் கீழே...