அஜீரணம்

பாட்டி வைத்தியம்-2

உங்களுக்கு இந்த நோய்கள் வந்தால், பாட்டி வைத்தியம் எனப்படும் நாட்டு மருந்துகளை பயன்படுத்தி குணம் அடையலாம்.... 1. வயிற்றுக் கடுப்பு வயிற்றுக் கடுப்பு ஏற்பட்டால் புழுங்கல் அரிசி...