இன்றைக்கு டாஸ்மாக் முன்னே.

அன்றாட சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை, வாழ்வாதாரம் போச்சு என்று குரல் குடுத்தவனெல்லாம், இன்றைக்கு டாஸ்மாக் முன்னே.

அன்றாட சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை, வாழ்வாதாரம் போச்சு என்று குரல் குடுத்தவனெல்லாம், இன்றைக்கு டாஸ்மாக் முன்னே. அடகு கடை கூட கிடையாது இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் , எப்படி...