நெற்றிப்புண்

பாட்டி வைத்தியம்-4

உங்களுக்கு இந்த நோய்கள் வந்தால், பாட்டி வைத்தியம் எனப்படும் நாட்டு மருந்துகளை பயன்படுத்தி குணம் அடையலாம்.... 1. வேனல் கட்டி வேனல் கட்டியாக இருந்தால் வலி அதிகமாக...