ஏப்பம்

பாட்டி வைத்தியம்-3

உங்களுக்கு இந்த நோய்கள் வந்தால், பாட்டி வைத்தியம் எனப்படும் நாட்டு மருந்துகளை பயன்படுத்தி குணம் அடையலாம்.... 1. கண் நோய்கள் பசுவின் பால் நூறு மில்லி தண்ணீரில்...