கண்ணாடி

கண்ணாடி சொல்லும் மூன்று பாடம் !

கண்ணாடி சொல்லும் முதல் பாடம்!" நம் முகத்தில் ஏதேனும் அழுக்கோ கறையோ பட்டு விட்டால் கண்ணாடியில் அது தெரிகிறது. அந்தக் கறையைக் கண்ணாடி, கூட்டுவதும் இல்லை, குறைப்பதும்...