தேனீர் கடை

ஆலயம் வெறும் கற்களல்ல, ஏழைகளின் படிக்கற்கள்

ஒரு ஆலயத்தில் திருவிழா நடந்தது... பத்து பேர் பொம்மை கடை வைத்தனர்.பத்து பேர் பூ மாலை கடை வைத்தனர்.பத்து பேர் அர்ச்சனை பொருள் கடை வைத்தனர்.பத்து பேர்...