therazhundur

THERAZHUNDUR-தேரழுந்தூர் தேவாதி ராஜா பெருமாள் கோயில்

தேரழுந்தூர் மூலவரின் திருநாமம் தேவாதி ராஜன், பெருமாளின் பெயர் தேவாதி ராஜன் என்று இருப்பதால் அங்குள்ள அனைத்து மக்களும் எம்பெருமானின் திருநாமமான தேவாதி ராஜன், தேவாதி ராஜன்...